Тематичні плани театрального факультету
 


ІСТОРІЯ
ЛІТЕРАТУРИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США

Спеціалізації  «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок», «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво ляльок»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Література Античності
Тема 2. Література Середніх віків
Тема 3.Література Відродження
Тема 4. Література доби Просвітництва
Тема 5. Література XIX ст. Романтизм, реалізм і модернізм як художньо-творчі методи доби
Тема 6. Література XX ст. Модернізм і постмодернізм як художньо-творчі методи доби
Тема 7. Сучасний літературний процес

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алексеев, М.П. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение [Текст] / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Макульский и др. — М. : Высш. шк. : Академия, 2000. — 462 с.
 2. Андреев, Л.Г. Зарубежная литература ХХ века [Текст] / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С. Павлова. — М. : Высш. шк. : Академия, 2004. — 559 с.
 3. Анпеткова–Шарова, Г.Г. Античная литература [Текст] / Г.Г. Анпеткова–Шарова. — СПб. : СпбГУ ; М. : Академия, 2004. — 479 с.
 4. Антична література [Текст] / Під ред. В.М. Миронової. — К. : Либідь, 2005. — 488 с.
 5. Дудова, Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. Литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии [Текст] / Л.В. Дудова, Н.П. Михальская, В.П. Трыков. — М. : Флинта : Наука, 2004. — 237 с.
 6. Ерофеева, Н.Е. Зарубежная литература. XVII век [Текст] / Н.Е. Ерофеева. — М. : Дрофа, 2004. — 187 с.
 7. Зарубежная литература ХХ века [Текст] / Под ред. В.М. Толмачева. — М. : Академия, 2003. — 632 с.
 8. Зарубежная литература ХХ века [Текст] / Сост. и общ. ред.: Н.П. Михальская, Л.В. Дудова. — М. : Флинта : Наука, 2003. — 416 с.
 9. Затонский, Д.В. Модернизм и постмодернизм [Текст] / Д.В. Затонский. — М. : Эпицентр ; Х. : Фолио, 2000. — 256 с.
 10. История зарубежной литературы XIX века [Текст] / Под ред. Н.А. Соловьевой. — М. : Высш. шк. : Академия, 2000. — 558 с.
 11. Ісаєнко, К.П. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження [Текст] / К.П. Ісаєнко. — Ніжин : НДПУ, 2006. — 41 с.
 12. Кубарева, Н.П. Зарубежная литература последней трети XIX – начала ХХ века [Текст] / Н.П. Кубарева. — М. : Моск. лицей, 2004. — 342 с.
 13. Література західноєвропейського середньовіччя [Текст] / за ред. Н.О. Висоцької. — Вінниця : Нова книга, 2005. — 450 с.
 14. Лосев, А.Ф. Античная литература [Текст] / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо–Годи. — М. : МГУ, 2005. — 543 с.
 15. Луков, В.А. История зарубежной литературы от истоков до наших дней [Текст] / В.А. Луков. — М. : Академия, 2003. — 511 с.
 16. Мілованова, В.В. Сучасна зарубіжна література (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] / В.В. Мілованова. — Суми : СумДПУ, 2005. — 142 с.
 17. Нарцызова, О.А. История зарубежной литературы [Текст] / О.А. Нарцызова. — Ростов н/Д. : Феникс, 2004. — 219 с.
 18. Павличко, С.Д. Зарубіжна література [Текст] : Дослідження та критичні статті / С.Д. Павличко. — К. : Вид–во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 559 с.
 19. Проскурин, Б.М. История зарубежной литературы XIX века [Текст] / Б.М. Проскурнин, Р.Ф. Яшенькина. — М. : Флинта : Наука, 2004. — 413 с.
 20. Семейкина, Н.Н. Зарубежная литература второй половины ХХ века [Текст] / Н.Н. Семейкина. — Х. : ХГАК, 2006. — 95 с.
 21. Черноземова, Е.Н. История зарубежной литературы XVII–XVIII века [Текст] / Е.Н. Черноземова, В.Н. Ганин, В.А. Луков. — М. : Флинта : Наука, 2004. — 304 с.
 22. Шайтанов, И.П. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения [Текст] : В 2 тт. / И.П. Шайтанов. — М. : Владос : ИМПЭ, 2001. —  Т. 1. — 207 с.; Т. 2. — 223 с.

ІСТОРІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ, КОСТЮМУ ТА ПОБУТУ
Тематичний план

Спеціалізації  «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок» і «Театрознавство»

Вступ
Предмет,  мета і завдання курсу  історії матеріальної культури, костюму та побуту
Історія матеріальної культури, костюму та побуту як складова частина історії культури людства
Виникнення матеріальної культури та її еволюція
Утилітарність та естетика матеріальної культури, костюму та побуту
Взаємовідношення матеріальної культури, костюму та побуту з мистецтвом
Поняття художнього стилю та моди. Костюм як вираз стилю, духу епохи
Театральний костюм

Тема 1. Матеріальна культура, костюм та побут Стародавнього Сходу
Особливості культури Стародавнього Єгипту, Вавілону та Ассірії
Незмінність стильових форм архітектури, меблів та одягу єгиптян
Лаконізм та монументальність костюмів, їх головні види
Соціальна диференціація одягу. Символіка кольору. Манера носити костюм

Тема 2. Матеріальна культура, костюм та побут античного світу
Антична цивілізація та грецьке мистецтво
Устрій суспільного життя, світогляд, естетичний ідеал
Костюм як вираз ідеалу фізичної та духовної краси
Основні типи одягу греків. Композиція грецького костюму. Тканини. Колір. Зачіски. Манери носити одяг
Стародавній Рим. Естетичні ідеали. Створення нових форм у архітектурі, меблях, костюмі
Відбиття класової диференціації суспільства у римському костюмі (тога, туніка, пала)
Манера носити костюм

Тема 3. Матеріальна культура, костюм та побут у середньовіччі
Західна Європа. Моральні та естетичні ідеали. Формування етикету
Романський стиль у одягу. Чоловічій та жіночий костюм, його основні форми. Тканини, орнаментика. Символіка кольору. Головні убори та зачіски
Поява гербового костюму
Бургундські моди XY ст. як прояв апогею готичного стилю. Силует, тканини. Манера носити костюм
Стародавня Русь. Побут, основні предмети обстановки. Костюм чоловічій та жіночий. Особливості композиції та основні елементи одягу. Манера носити костюм
Україна. Типи народного житла. Побут
Національне вбрання. Різновиди одягу
Символіка народного костюму
Костюм як знакова система
Чоловічий та жіночий одяг
Регіональна специфіка костюму
Вікова градація та соціальна символіка костюму. Манера носити костюм

Тема 4. Матеріальна культура, костюм та побут доби Відродження
 XYXYI ст.
Формування нового художнього стилю та його проявлення в культурі, мистецтві, костюмі та побуті
Італія. Оформлення норм поведінки («школа ввічливості» Дж. Делла Каза)
Ідеал чоловіка та жінки (трактати Кастільоне, Фіренцуоли)
Флорентійські моди
Розквіт венеціанської моди.
Іспанія. Іспанська мода як відбиток парадної величі королівського двору та релігійного аскетизму. Вплив іспанської моди на європейський придворний костюм інших країн
Манера носити костюм

Тема 5. Матеріальна культура, костюм та побут Західної Європи
 XYII ст.
Франція.Особливості  культури, співіснування двох напрямків – бароко та класицизму
Нові естетичні уявлення про людську красу. Роль костюму у реалізації ідеалу
Франція – законодавиця європейської моди. Костюм першої пол. XYII ст.
Костюм другої пол. XYII ст. Придворний етикет та придворний костюм. Прояв стилю бароко у костюмі XYII ст.
Іспанія. Костюм першої пол. XYII ст. Стійкість основний форм одягу, чіткість та лаконізм силуету. Костюм другої пол. XYII ст. Елементи бароко у парадний костюмах
Манера носити костюм

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. 50 биографий мастеров западноевропейского искусства. – Л., 1988.
 2. Андреева Р. Энциклопедия моды. – СПб., 1995.
 3. Брук В., Тике М. История костюма от древности до нового времени. – М., 1995.
 4. Будур Н. История костюма. – М., 2002.
 5. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусств. – М., 1985.
 6. Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. – М., 1976.
 7. Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М., 1988.
 8. Захаржевская Р. Костюм для сцены. – М., 1976.
 9. Ильина Т. Введение в искусствознание. – М., 2003.
 10. История искусств зарубежных стран. Средние века. Возрождение / Под ред. Несскельштраус. – М., 1982.
 11. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. Древний Восток. Античность / Под ред. М. Доброклонского, А. Чубовой – Л., 1981.
 12. Калпинский Ю. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. – М., 1970.
 13. Каминская Н. История костюма. – М., 1966.
 14. Камінська Н., Нікуленко С. Костюм в Україні від епохи Київської Русі до XXI ст. – Харків, 2004.
 15. Киреева Е. История костюма. Европейский костюм от античности до XX в.  – М., 1976.
 16. Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира: В 5 т. – М., 12962-1981.
 17. Мерцалова М. История костюма. – М., 1972.
 18. Мотье Н. Искусство Древнего Египта. –  Л-М., 1961.
 19. Нессельштрассе. Искусство Западной Европы в средние века. – М-Л., 1964.
 20. Ніколаєва Т. Історія українського костюму. – Київ, 1996.
 21. Смирнова И. Искусство Италии конца XIII – XY веков. – М., 1988.
 22. Соколов Г. Искусство Древнего Рима. – М., 1971.
 23. Соколов Г. Искусство Древней Греции. – М., 1980.
 24. Стамєров К. Нариси з історії костюму. – Київ, 1978.
 25. Степанова К. Костюм для сцены. – М., 1981.
 26. Степанова К. Костюм и эпоха. – М., 1978.
 27. Стриженова Т. Из истории советского костюма. – М. 1982.
 28. Сыромятникова И. История прически. – М.. 1989.
 29. Тарабукин Н. Очерки по истории костюма. – М., 1996.

ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЕЦТВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Спеціалізації «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок», «Театрознавство»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Вступ
Мистецтво як особлива форма свідомості, пізнання й оцінки дійсності
Поняття «образотворчі мистецтва», їх місце й значення в художній культурі
Огляд видів, жанрів та технік мистецтва
Відомості про мистецтво первісного суспільства (наскальні розписи, дрібна пластика, кераміка)

Тема 1. Мистецтво Стародавнього Єгипту
Хронологічні рамки і періодизація
Роль і значення релігійного культу
Канонічний характер мистецтва
Синтез мистецтв при провідній ролі архітектури
Основні пам’ятники архітектури (піраміди, храми)
Своєрідність мистецтва і скульптурного портрету епохи Ехнатона
Роль і значення мистецтва Стародавнього Єгипту

Тема 2. Мистецтво Егейського світу та Стародавньої Греції
Хронологічні рамки і періодизація
Основні осередки Егейської культури (о. Кріт, Мікени, Тірінф)
Роль і значення міфології в розвитку грецького мистецтва
Архаїчний період. Зародження ордерної системи; типи статуарної скульптури; синтез скульптури і архітектури
Класичний період. Архітектурно-скульптурний ансамбль Афінського Акрополя. Скульптура, її найбільш видатні представники (Мірон, Поліклєт, Фідій, Пракситель, Скопос)
Еллінізм. Основні художні школи (Олександрійська, Родоська та Пергамська)

Тема 3. Мистецтво Стародавнього Риму
Хронологічні рамки та періодизація
Переважання раціонального, утилітарного начала в мистецтві римлян
Провідна роль архітектури. Нові типи архітектурних пам’ятників, нові будівельні конструкції (Колізей, Пантеон, тріумфальні арки)
Скульптурний портрет. Зв’язок скульптурного портрета з культом мертвих; типи композиційних рішень
Роль і значення античного мистецтва в історичного розвитку європейської культури

Тема 4. Мистецтво середніх віків у Візантії
Поняття «середньовіччя»
Переважання релігійного мистецтва над світським
Формування нового художнього стилю. Типологічні риси образотворчого мистецтва цього часу
Хронологічні рамки мистецтва Візантії
Специфіка візантійського мистецтва
Храм святої Софії, мозаїка (Рамена), іконопис

Тема 5. Мистецтво середніх віків в країнах Західної Європи
Хронологічні рамки і періодизація
Провідна роль архітектури
Романський і готичний стилі. Конструктивні особливості готичного стилю. Готичні собори Франції (собор Паризької Богоматері, Реймський собор)
Розвиток скульптури, книжкової мініатюри
Історична роль готичного мистецтва

Тема 6. Мистецтво епохи Відродження (XIY-XYI століття)
Хронологічні рамки і періодизація
Своєрідність доби Відродження
Утвердження світського начала в мистецтві
Формування художніх шкіл в Італії
Проторенесанс. Творчість Джотто
Кватроченто. Творчість Донателло, Сандро Ботічеллі
Високе Відродження. Флорентійська художня школа
Творчість Леонардо да Вінчі. Універсалізм, гуманістичний характер мистецтва («Тайна вечеря», «Джоконда» та ін.)
Рафаель Санті. Творчий шлях. Цикл мадонн. Монументальний живопис, портрети. Аналіз творів («Афінська школа», «Сікстинська мадонна» та ін.)
Мікеланджело – скульптор, архітектор, живописець, поет. Провідна роль скульптури в його творчості («Пьєта», «Давід», «Капела Медичі»). Монументальний живопис («Страшний суд»). Творчість в галузі архітектури («Собор Святого Петра»)
Школа живопису у Венеції
Характерні особливості та основні майстри школи
Творчість Джорджоне («Юдіфь», «Гроза», «Спляча Венера» та ін.)
Творчість Тіціана («Аунта», «Святий Себастьян», «Марія Магдалина»)
Вплив венеціанської школи живопису на розвиток європейського образотворчого мистецтва
Характерні риси і особливості мистецтва Північного Відродження.
Відомості про творчість братів ван Ейків, Ієроніма Босха, П. Брейгеля, А. Дюрера

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. 50 биографий мастеров западноевропейского искусства. – Л., 1988.
 2. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусств. – М., 1985.
 3. Всеобщая история искусств: В 6 т. и 4 кн. – М., 1956-1965.
 4. Дмитриева Н. Краткая история искусств. – М., 1988.
 5. Ильина Т. Введение в искусствознание. – М., 2003.
 6. История искусств зарубежных стран. Средние века. Возрождение / Под ред. Несскельштраус. – М., 1982.
 7. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. Древний Восток. Античность / Под ред. М. Доброклонского, А. Чубовой. – М., 1981.
 8. Колпинский Ю. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. – М., 1970.
 9. Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира: В 5 т. – М., 1962-1981.
 10. Малая история искусств. Тематические выпуски. – М., 1970-1980.
 11. Матье М. Искусство Древнего Египта. –  Л-М., 1961.
 12. Нессельштраус Ц. Искусство Западной Европы в средние века. – М-Л., 1964.
 13. Смирнова И. Искусство Италии конца XIII – XV веков. – М., 1988.
 14. Соколов Г. Искусство Древнего Рима. – М., 1971.
 15. Соколов Г. Искусство Древней Греции. – М., 1980.

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОГО ТЕАТРУ

Спеціалізації «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ 2. Театр другої половини XIX століття

Тема 1. Александринський театр, Малий театр (1840-70-ті рр.): акторські персоналії
Тема 2. Драматургія О. М. Островського загальні тенденції і напрямки, ранній період
Тема 3. Драматургія О. М. Островського 1870-80-х
Тема 4. Театр і драматургія 80-90-х рр. Драматургія Л. М. Толстого
Тема 5. Ф. Достоєвський і театр
Тема 6. Малий та Александринський театри: (1880-90-ті рр..): акторське мистецтво
Тема 7. Драматургія А. П. Чехова

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Данилов С., Португалова М. Русский драматический театр XIX в. – М.: Искусство, 1974. – 391 с.
 2. Данилов С. Очерки по истории русского драматического театра. – М.-Л.: Искусство, 1948. – 587 с.
 3. Добыш Г. Звезды русской сцены. – М.: Детская литература, 1992. – 173 с.   
 4. История русского драматического театра. Academia XXI. – М.: ГИТИС. 2005. – 734 с.
 5. История русского драматического театра: В 7 тт. – М.: Искусство, 1979. – 4-5 тт.
 6. Рудницкий К. Достоевский и театр. – М.: Искусство, 1989. – 297 с. 
 7. Толстой Л. Влада темряви. Плоди просвіти. Живий труп.
 8. Чехов А. Дядя Ваня. Вишневий сад. Три сестри. Лебедина пісня. Посватання. Ювілей. Ведмідь. Чайка.

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОГО ТЕАТРУ
Актори драматичного театру і кіно. Актори лялькового театру (5 семестр)

Модуль 1. Основні тенденції у розвитку російської драматургії другої половини 19 століття.

Тема 1. Драматургія О.Островського. Етапи драматургічної діяльності. Особливості творчого стилю. Островський як теоретик театру. Театральна практика. Громадська діяльність. Найвизначніші постановки.

Тема 2. Сатирична лінія в російській драматургії другої половини 19 ст. М.Салтиков-Щедрін та О. Сухово-Кобилін: творча діяльність, естетичні погляди, особливості художньої манери. Традиція постановок.

Тема 3. Особливості розвитку історичної п’єси, характерні черти представлених напрямків. Творчість М.Чаєва та Д.Аверкієва. Драматична трилогія О.Толстого. Найвизначніші постановки.

Тема 4. Драматургія Л.Толстого. Критичні погляди, художній метод, проблематика творів. Найвизначніші постановки.

Тема 5. Творча діяльність А.Чехова і західно-європейська драма кінця 19 ст. Порушення традиційних схем розвитку драматичної дії, утвердження принципів нової театральної естетики. Специфіка творів великої форми та драматичних мініатюр. Проблеми сучасного театру в статтях і художніх творах. Історія постановок.

Теми семінарських занять

 1. О.Островський та його сучасники.
 2. Специфіка розвитку драматургії кінця 19 ст.

Модуль 2. Російський театр кінця 19 – початку 20 століття.

Тема 1. Заснування К.Станіславським та В.Немировичем-Данченком Московського художнього театру. Естетичні засади. Творчий склад театру. Найважливіші постановки.

Тема 2. Акторське мистецтво другої половини 19 ст. Малий та Олександринський театри. Зміни у підході до режисерської професії. Провінційна сцена: провідні актори, режисери.

Тема 3. Основні тенденції в драматургії кінця 19 – початку 20 ст. Творчість О.Горького.
Тема 4. Драматургія символістів. Діяльність О.Блока, Л.Андрєєва.
Тема 5. Режисерські пошуки кінця 19 – початку 20 ст. Діяльність В.Мейєрхольда, О.Таїрова, Є.Вахтангова, Л.Сулержицького, Ф.Комісаржевького, М.Євреїнова та ін. Студії МХТ.
Тема 6. Акторське мистецтво  кінця 19 – початку 20 ст.

Теми семінарських занять

 1. Основні тенденції в режисерському та акторському мистецтві кінця 19 – початку 20 ст.
 2. Межа століть – час театральних експериментів.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреев Л. Жизнь человека
 2. Блок А. Балаганчик
 3. Горький А. Мещане. На дне. Дети солнца. Варвары. Враги. Последние. Васса Железнова.
 4. Островский А.Н. Свои люди – сочтемся. Доходное место. Гроза. На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Лес. Снегурочка. Волки и овцы. Последняя жертва.
 5. Салтыков-Щедрин М.Е. Смерть Пазухина. Тени
 6. Сухово-Кобылин А.В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
 7. Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного. Царь Федор Иоаннович. Царь Борис.
 8. Толстой Л.Н. Власть тьмы. Плоды просвещения. Живой труп.
 9. Чехов А.П. Пьеса без названия. Иванов. Медведь. Свадьба. Леший. Юбилей. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад.

Допоміжна

 1. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александринской сцены. – Л.: Искусство, 1968
 2. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М.1972
 3. Данилов С.С. Очерки по истории русского драматического театра.- Л.: Искусство, 1948
 4. Данилов С.С., Португалова  Русский драматический театр 19 века. Т.2 - Л.: Искусство, 1974
 5. Зограф Н.Г. Малый театр второй половины 19 века. – М.: Изд-во АН СССР, 1960
 6. Зограф Н.Г. Малый театр в конце 19 – начале 20 века. – М.: Наука, 1966
 7. История русского драматического театра от его истоков до конца 20 века (под ред. Н.Пивоварова) – М.: ГИТИС, 2005
 8. Лотман Л.М. А.Н.Островский и русская драматургия его времени.- М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961
 9. Марков П.А., Чушкин Н.Н. Московский художественный театр 1898 – 1948. Популярный очерк. - М.-Л.: Искусство, 1950
 10. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы
 11. Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н.Островского
 12. Рудницкий К.Л. А.В.Сухово-Кобылин. Очерк жизни и творчества. – М.Искусство, 1957
 13. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. – М.Наука, 1969
 14. Федоров А.В. Театр А.Блока и драматургия его времени. – Л.: Изд. Денинградскогго университета, 1972
 15. Юзовский Ю. Максим Горький и его драматургия. – М.: Искусство, 1959

 

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Спеціалізації «Театрознавство», «Режисура драматичного театру»,
«Режисура театру ляльок»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ 1. Історія давньоруської літератури ХІ-ХУІІ століть

Тема 1. Особливості давньоруської літератури, її основні риси, жанри, періодизація.
Тема 2. Твори давньоруської літератури Київської Русі (1 період): «Повесть временных лет», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о Законе и Благодати митрополита Иллариона», «Слово о полку Игореве»
Тема 3. Основні твори періоду феодального роздроблення і монголо-татарської навали (2 період): «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Слово о погибели Русской земли», «Задонщина»
Тема 4. Особливості давньоруської літератури періоду Централізованої російської держави (ХV – ХVII ст.; 3 період): жанрове розмаїття та основна тематика творів: «Повесть о Горе-Злосчастии», «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином Суде». «Житие протопопа Аввакума» як один з визначних творів літератури XVII ст.

Розділ 2. Література ХУІІІ століття

Тема 1. Література петровської доби. Феофан Прокопович (1681-1736) як теоретик літератури періоду предкласицизму
Тема 2. Російський класицизм, його особливості. Внесок А. Кантеміра (1709-1744) и В. К. Тредіаковського (1703-1768) у розвиток російської літератури
Тема 3. Особливості творчості М. В. Ломоносова (1711-1765), О. П. Сумарокова (1717-1777).
Тема 4. Література епохи Просвітництва. Розквіт журнальної сатири. Діяльність М.І. Новікова (1744-1818). Матеріали журналів «Трутень» і «Живописец»
Тема 5. Літературна діяльність О. М. Радіщєва (1749-1802)
Тема 6. Піднесення російського класицизму у творчості Г. Р. Державіна (1743-1816)

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Антиох Кантемир и русская литература [Текст]. – М., 1999.
 2. Благой Д. История русской литературы ХУІІІ века [Текст] / Д. Благой. – 4-е изд. – М., 1960.
 3. Гудзий Н.К. История древней русской литературы [Текст] / Н. К. Гудзий. - 7-е изд. – М., 1966.
 4. Гуковский Г. Русская литература ХУ111 века [Текст] / Г. Гуковский. – 2-е изд. – М., 1999.
 5. Древнерусская литература в исследованиях [Текст]: Хрестоматия /Сост. В. Кусков. – М., 1986.
 6. Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы [Текст] / И.П.Еремин. - 2-е изд. – Л., 1987.
 7. Западов А. Г.Р.Державин [Текст] / А. Западов. – М., 1958.
 8. Западов А. М.Новиков [Текст] / А. Западов. – М., 1968.
 9. Западов А. Поэты ХУІІІ века: А. Кантемир, А. Сумароков, В. Майков, М.Херасков [Текст] / А.Западов. – М., 1984.
 10. Западов А. Поэты ХУІІІ века: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин [Текст] / А.Западов. – М., 1979.
 11. История русской литературы Х1-Х1Х веков [Текст]: учеб. пособие в 2-х ч. – Ч.1 / Под ред. Л.Громовой, А.Курилова. – М., 2000.
 12. История русской литературы ХІ-ХІХ веков: В 2-х частях. – Ч. 1 [Текст]. – М., 2000.
 13. История русской литературы: В 4-х т. – Т. 1 [Текст]. – Л., 1980.
 14. Коровин В. Поэт и мудрец: Книга об И. А. Крылове [Текст] / В. Коровин. – М., 1996.
 15. Кусков В.В. История древнерусской литературы [Текст] / В. В. Кусков. – 5-е изд. – М., 1989.
 16. Лебедев Е. Ломоносов [Текст] / Е. Лебедев. – М., 1990.
 17. Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» [Текст] / Д. С. Лихачев. – 2-е изд. – М., 1982.
 18. Лихачев Д.С. Великое наследие [Текст] / Д. С. Лихачев. – М., 1975.
 19. Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах [Текст] / Д. С. Лихачев. – Л., 1987.
 20. Морозов А. Ломоносов [Текст] / А. Морозов. – М., 1965.
 21. Москвичева Г Русский классицизм [Текст] / Г.  Москвичева. – М.,1978.
 22. Орлов А.С. Древняя русская литература ХІ-ХУІІ веков [Текст] / А. С. Орлов. – 3-е изд. – М.-Л., 1945
 23. Орлов П.А. История русской литературы ХУІІІ века [Текст] / П. А. Орлов. – М., 1991
 24. Русский классицизм второй половины ХУІІІ – начала ХІХ века [Текст]. – М., 1994
 25. Стенник Ю.В. Русская сатира ХУІІІ века [Текст]. – Л., 1985
 26. Федоров В.И. Русская литература ХУІІІ века [Текст] / В. И. Федоров. – 2-е изд. - М., 1990
 27. Хрестоматия по древнерусской литературе [Текст] / Сост. М. Федоров, Т. Сумникова. – 3-е изд. – М.,1986

 ПЕРЕЛІК ТВОРІВ

 1. Державін Г.Р. «Фелица», «Властителям и судиям», «Вельможа», «Водопад», «Памятник», «Снигирь», «На смерть князя Мещерского», «Евгению, жизнь Званская», «Река времен…», «На переход Альпийских гор»
 2. Кантемір А. «На гулящих учение. К уму своему», «На зависть и гордость дворян злонравных»
 3. Карамзін М.М. «Бедная Лиза»
 4. Ломоносов М.В. «Разговор с Анакреоном», «Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны 1747», «Я знак бессмертия себе воздвигнул…», «Утреннее размышление о божием величестве», «Случилось вместе два астронома в пиру»
 5. Новіков М.И. Матеріали журналів «Трутень», «Живописець»
 6. РадіщевО.М. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы «Зайцево», «Медное», «Спасская полесть»
 7. Сумароков О.П. «Эпистола о стихотворстве «О благородстве», «жуки и Пчелы», «Другой хор ко превратному свету»
 8. Тредіаковський В.К. «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», «Стихи на разные случаи»
 9. Фонвізин Д.И. «Послание к слугам моим…»
 10. Херасков М.М. «Россияда»

 ІСТОРІЯ ТЕАТРУ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США

Спеціалізації «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок», «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво ляльок»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 3. Середньовічний театр
Тема 4. Драматургія і театр епохи Відродження. Створення професійного театру
Тема 5. Драматургія та театр Класицизму.
Тема 6. Драматургія та театр Просвітництва (ХVIII ст.)

СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 г. [Текст] / А.К.Дживелегов, Г.Н.Бояджиев. –  М.-Л.: Искусство, 1941.
 2. Иллюстрированная история мирового театра [Текст] / Под ред. Д.Б.Брауна. – М., 1999. – 582 с.
 3. История зарубежного театра: В 4-х ч. [Текст]: Учебн. пособие для культ.-просвет. и театральных училищ и институтов культ. / Под. ред. Г Н.Бояджиева, А.Г.Образцовой. – М.: Просвещение, 1981-1987.
 4. История западноевропейского театра: В 8 тт. [Текст]: Учебное пособие для театральных институтов / Под общ. ред. А.Г. Образцовой, Б.А. Смирнова. –  М.: Искусство, 1956-1988.
 5. Пави П. Словарь театра [Текст] / Патрис Пави. – М.: Прогрес, 1991. – 504 с.
 6. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2-х тт. [Текст]. – М.:  Искусство, 1953-1955.
 7. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. [Текст] / Под ред. А.А.Гвоздева. – М.: Искусство, 1939. – 378 с.

ДОДАТКОВА

 1. Аникст А.А. Творчество Шекспира [Текст] / А.А.Аникст. – М.: Худож. лит., 1963. – 615 с.
 2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира [Текст] / А.А.Аникст. – М.: Искусство, 1965. – 328 с.
 3. Аникст А.А., Бояджиев Г.Н. 6 рассказов об американском театре [Текст] / А.А. Аникст, Г.Н.Бояджиев. – М.: Искусство, 1963. – 152 с.
 4. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения [Текст] / Г.Н. Бояджиев. – М.: Искусство, 1973. – 471 с.
 5. Бояджиев Г. Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии [Текст] / Г.Н.Бояджиев. – М.: Искусство,1967. –556 с.
 6. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] / Г.Н.Бояджиев. – М.:Просвещение, 1988. – 351 с.
 7. Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены [Текст] / Г.Н.Бояджиев. – М.: Искусство, 1970.
 8. Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире, или тайна Великого Феникса [Текст] / И.Гилилов. – М.: «Артист». – 1997. – 474 с.
 9. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. Commedia dell 'arte  [Текст] / А.К.Дживелегов. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1967. – 288 с.
 10. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции [Текст] / Ю.И.Кагарлицкий. – М.: Искусство, 1987. – 348 с.
 11. Клековкін О. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів [Текст] / О. Клековкін. – К., 2001. – 256 с.

 ІСТОРІЯ ТЕАТРУ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ І ЗАКАВКАЗЗЯ

Спеціалізації «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок», «Театрознавство»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ 2. Театр Литви, Польщі, Чехії та Словенії

Тема 1. Литовський театр 1970-1990-х: драматургія, режисура, акторські персоналії.
Тема 2. Режисура покоління «нової театральної реальності» у Литві: Театр Мено Фортас.
Тема 3. Зародки театру в Польщі та особливості його професійного становлення у XVIII - XIX ст.: драматурги, режисери
Тема 4. Драматургія Польщі (романтизм, реалізм, Молода Польща, символізм).
Тема 5. Режисура Польщі першої половини XX ст. Театр художника
Тема 6. Практика і методика Є. Гротовського
Тема 7. Театр і драматургія Чехії і Словенії. 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Березкин В. Театр художника. – М., 2006.
 2. Березкин В.И. Театр Йозефа Свободы. – М., 1973
 3. Буковчан И. Прежде чем пропоет петух.
 4. Виспянский С. Свадьба. Варшавянка.
 5. Голицева Л.П. Театр Чехии и Словакии. – М., 1977.
 6. Грицюс А. Спекотне літо.
 7. Гротовский Е. На пути к бедному театру.
 8. Гротовський Є. Театр-ритуал-перформер. – Львів, 2002.
 9. Гроховяк С. Шахматы.
 10. Грубин Ф. Августовское воскресенье.
 11. Грушас Ю. Геркус Мантас. Любовь, джаз и черт 
 12. Дрда Я. Чертова мельница.
 13. Забараускас В. Мильтинис //Портреты режиссеров. – М., 1977.
 14. Заградник О. Соло для часов с боем.
 15. Запольская Г. Мораль пани Дульской. Панна Маличевская.
 16. Ирасек А. Фонарь.
 17. Кручковсикй Л. Немцы. Юлиус и Этель. Первый день свободы.
 18. Крымова Н. Паневежис – театр – кино. – М., 1976.
 19. Лордкипанидзе Н. Донатас Банионис. – М., 1973.
 20. Марцинкявичус Ю. Миндаугас. Собор. Мажвидас.
 21. Мильтинис Ю. Воспитывать творческого человека// Театр, 1972, № 12.
 22. Мицкевич А. Дзяды.
 23. Незвал В. Сегодня еще заходит солнце над Атлантидой.
 24. Пиотровская Г. Творчество Леона Кручковского. – М., 1977.
 25. Ростоцкий Б.И. Адам Мицкевич и театр. – М., 1976.
 26. Ружевич Т. Картотека.
 27. Свинарский К. Последнее интервью. О постановке «Клопа» в варшавском Национальном театре // Театр, 1976, № 1.
 28. Словацкий Ю. Кордиан. Лила Венеда. Мазепа.
 29. Современная польская пьеса. – М., 1966.
 30. Солнцева Л.П. По театрам Чехословакии. – М., 1858.
 31. Солнцева Л.П. Чехословацкий театр сегодня. – М.,1962.
 32. Солович Я. Меридиан. Право на ошибку.
 33. Сольский Л. Воспоминания. – М., 1961.
 34. Стеглик М. Сельская любовь. Ущелье смерти.
 35. Тыл Й.-К. Волынщик из Стракониц. Кутногорские рудокопы. Ян Гус.
 36. Фестиваль чехословацкой пьесы на советской сцене // Театр, 1974, № 5.
 37. Фредро А. Муж и жена. Дамы и гусары. Свеча погасла.
 38. Чапек К. Мать. Разбойник. Белая болезнь.
 39. Шидловский Р. Театр в Польше. – Варашва: «Интерпресс», 1972.
 40. Юткевич С. Театр социальной памяти //  Театр, 1976, № 8.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ

Спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво ляльок»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
Розділ  2. Театр 1930-2000–х років

Тема 1. Створення та розвиток Театру ім. І. Франка, театру ім. М. Заньковецької, театру ім. Жовтневої революції
Тема 2. Передвоєнний період діяльності Харківського театру ім. Т. Шевченка
Тема 3. Драматургія 1930-1960-х років (О. Корнійчук, Л. Юхвід, О. Левада, О. Коломієць, М. Зарудний)
Тема 4. Акторське мистецтво 1920-1960 років
Тема 5. Театр на західноукраїнських землях: Заграва, ЛОТ
Тема 6. Театр окупованої України
Тема 7. Театр «відлиги». Діяльність С. Данченка
Тема 8. Режисура та сценографія: шляхи взаємодії
Тема 9. Сучасна драматургія
Тема 10. Сучасна режисура
Тема 11. Акторське мистецтво 1960-2000 років

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним. Україна 1941-44. – К.: Факт, 2004. – 319 с.
 2. Голота В. Театральная Одесса. – Киев: Мистецтво, 1990. – 115 с. 
 3. Горбенко А. Харківський академічний державний український драматичний театр ім. Т. Шевченко. – К., 1979.
 4. Гринишина М. Театр української драматургії. 1930-х рр. – К., 2006. – 296 с.
 5. Дузь І. Театр ім. Жовтневої революції. – К.: Мистецтво, 1975. – 84 с.
 6. Єрмакова Н. Акторська майстерність Любові Гаккебуш. – К.: Наукова думка, 1979. – 124 с.
 7. Журнали «Український театр», «Просценіум».  
 8. Заболотна В. Амвросій Бучма. – К.: Мистецтво, 1984. – 167 с.
 9. Зарудний М. «Тил»
 10. Коломієць О. «Дикий Ангел». «Планета сперанта»
 11. Коломієць Р. С. Данченко. Портрет режисера в інтер’єрі часу
 12. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995. – 304 с.
 13. Корнійчук О. «Платон Кречет», «Фронт»
 14.  Красильникова О. Український театр у XX ст. – К., 1991. – 102 с.
 15. Лившиц Л. С.Федорцева. – Харків, 1948. – 24 с. 
 16. Лужницький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії. В 2-х тт. – Львів: КТАМ, 2004.
 17. Наш театр. Книга діячів українського театру мистецтва. 1915-1975: В 2-х тт. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто: НТШ, 1975.
 18. Недзвідський А. В. Василько. – К.: Мистецтво, 1981. – 120 с. 
 19. Ревуцький В. Нескорені березільці. Й. Гірняк і О. Добровольська. Об’єднання українських письменників «Слово». – Нью-Йорк, 1985. – 201 с.
 20. Резнікович М. Давид. – К. 2006.
 21. Сердюк Л. Роздуми і нотатки актора. – К.: Мистецтво, 1989. – 253 с.
 22. Стельмах Я. «Кохання в стилі барокко», «Провінціалки»
 23. Степанов Б. Ю. Шумський. – К.: Мистецтво, 1971. – 291 с.
 24. Танюк Л. Марьян Крушельницкий. – М.: Искусство, 1974. – 224 с.
 25. Театр ім. М. Заньковецької. – К.: Мистецтво, 1965. – 99 с.
 26. Тернюк П. Иван Марьяненко. – М.: Искусство, 1977. – 231 с.
 27. Юра Г. Моє життя. – К.: Мистецтво, 1987. – 182 с.
 28. Юхвід Л. «Весілля в Малинівці»

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ

Спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво ляльок»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ 2. Становлення професійного театру в Україні першої половини XIX століття
Тема 1. Драматургія І. Котляревського та його творча діяльність у Полтавському театрі
Тема  2. Драматургія Г. Квітки-Основяненка
Тема 3. Харківські трупи: О. Калиновського, І. Штейна, Л. Млотковського
Тема 4. Акторська майстерність першої половини XIX ст.
Тема  5. Початок професійного театру на Західній Україні
Тема  6. Драматургія доби «котляревщини». Погляди на театр і драматургію Т. Шеченко. Реформа драми М. Костомаровим

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619-1919. – Львів: Національний університет ім. І. Франка, 2001. – 273 с.
 2. Волошин І. М. Щепкін на Україні. 
 3. Дібровенко М. К. Соленик
 4. Квітка-Основ’яненко Г. История театра в Харькове.
 5. Квітка-Основ’яненко Г. Щельменко-денщик, Сватання на Гончарівці [П’єси]
 6. Клинчин А. Л. Млотковская
 7. Клинчин А. Н. Х. Рыбаков.
 8. Костомаров М. Переяславська ніч. Сава Чалий. Кремуцій Корд
 9. Котляревський І. Наталка Полтавка, Москаль-чарівник
 10. Плетнев А. У истоков театра в Харькове, 1960.
 11. Український драматичний театр. Нариси у 2-х тт. – К.: Наукова думка, 1967.
 12. Шевченко Т. Назар Стодоля